LogoLogoLogo

SWEDEN’S STUNNING SMOKE FREE SUCCESS PROVIDES A ROAD MAP THAT COULD SAVE LIVES OF MILLIONS - MAJOR NEW REPORT

Public Health Experts Urge Countries Around the World to Follow the Swedish Example

STOCKHOLM, Sweden, Mar 14, 2023

PUBLIC health experts launched a major new report today (TUESDAY) to mark Sweden approaching the historic milestone of becoming Europe's first 'Smoke Free' country.

Sweden is on course to drop below a 5% tobacco smoking prevalence rate in the coming months. This is the level below which the country will be considered officially 'Smoke Free'.

No other country in the European Union is even close to replicating this achievement and none are currently on track to even achieve it by the EU's target of 2040, in 17 years time.

The country's groundbreaking strategy to minimize the harmful effects of tobacco smoking and save lives is detailed in a new report entitled " The Swedish Experience: A roadmap for a smoke-free society ," presented today at an international research seminar in Stockholm.

According to the report's authors, Sweden's approach, which combines tobacco control methods with harm minimisation strategies, could save 3.5 million lives in the next decade if other EU countries adopt similar measures.

"Quitting smoking like Sweden saves lives," says Dr. Anders Milton, one of the report's authors. "It has annually saved more than 3,400 lives in Sweden. If all other EU countries did as Sweden did, 3.5 million lives could be saved in the coming decade, in the EU alone."

Combination of tobacco control with harm minimization

The Swedish model combines recommendations in the WHO Framework Convention for Tobacco Control (FCTC), including reducing the supply and demand of tobacco, banning smoking in certain places, but it adds an important element: accepting smoke-free products as less harmful alternatives.

"It's about combining tobacco control with harm minimisation," explains Dr. Delon Human, another of the report's authors. "There are no risk-free tobacco products, but e-cigarettes, for example, are 95% less harmful than cigarettes. It is far better for a smoker to switch from regular cigarettes to e-cigarettes or nicotine pouches than to continue smoking."

Public health benefits for individual and society

The benefits of Sweden's strategy are enormous, with the country having the lowest percentage of tobacco-related diseases in the EU and a 41% lower incidence of cancer than other European countries. The report also describes how the percentage of smokers in Sweden has dropped from 15 percent to 5.6 percent of the population in 15 years, putting it on track to achieve smoke free status 17 years ahead of the EU's 2040 target

"Sweden has a very successful tobacco strategy that should be exported," says Professor Karl Fagerström, who also authored the report..

"It would be of enormous benefit to the world if more countries did as Sweden did with measures that reduce supply and demand while having differentiated tax rates that give smokers financial incentives to switch from cigarettes to less harmful alternatives," Dr. Fagerström added.

About the report

The report was commissioned by Health Diplomats, an international organization working to improve access to healthcare, encourage innovation and the use of harm reduction to minimize the negative impact of alcohol, food, nicotine and drugs.

The full report is available here:

Some of the report's conclusions and suggestions for implementation in other countries.

  1. Recognize smoke-free products as less harmful and that they pose significantly less risk than smoking. Encourage smokers to switch from cigarettes to less harmful alternatives.

  2. Provide fact-based information. It is clear that there are no risk-free tobacco products. But, for example, e-cigarettes are 95% less harmful than cigarettes. Of course, it is better for a smoker to switch from regular cigarettes to e-cigarettes, although it is not without risk.

  3. Policy decisions that make smoke-free alternatives more accessible than cigarettes. For example, differentiated taxes give smokers financial incentives to switch from cigarettes to less harmful alternatives.

About the report's authors:

Dr. Anders Milton, formerly chairman of the Swedish Medical Association, the Swedish Red Cross and the World Medical Association.

Prof. Karl Fagerström, docent and internationally recognized expert in addiction research and smoking cessation.

Dr. Delon Human, physician specializing in global public health issues. Former advisor on public health issues to, among others, three WHO directors-general and the UN secretary-general.

Swedish version:

Ny expertrapport visar: Sverige snart rökfritt – Sveriges framgångsrika strategi räddar liv och bör gå på export

Sverige blir rökfritt 2023*. Därmed blir landet först i EU att nå rökfrihet, något inget annat EU-land är i närheten av. I en ny rapport som presenteras i dag redogörs för Sveriges framgångsrika strategi för att minimera tobaksrökningens skadeverkningar och därmed rädda liv. Om övriga EU-länder gjorde som Sverige gjort skulle miljontals liv kunna räddats under det kommande decenniet – bara i EU.

Rapporten "The Swedish Experience: A roadmap for a smoke free society" presenterades i dag på ett internationellt forskarseminarium i Stockholm. I rapporten uppmanar författarna andra länder att ta efter Sveriges framgångsrika strategi, som kombinerar metoder för tobakskontroll med skademinimeringsstrategier.

  • Att sluta röka som Sverige räddar liv. Det har årligen räddat fler än 3 400 liv i Sverige. Om alla andra EU-länder gjorde som Sverige skulle 3,5 miljoner liv kunna räddas under det kommande decenniet, bara i EU, säger dr Anders Milton, en av rapportens författare.

Kombitation av tobakskontroll med skademinimering

En viktig del i den framgångsrika svenska strategin är att man proaktivt implementerat det som Världshälsoorganisationen (WHO:s) ramkonvention för tobakskontroll föreslår: att införa en rad åtgärder för att minska utbud och efterfrågan av tobak, liksom skademinimeringsåtgärder.

  • I grunden handlar det om att kombinera åtgärder för tobakskontroll, som att förbjuda rökning på vissa platser, med att acceptera rökfria produkter som mindre skadliga. Det finns inga riskfria tobaksprodukter. Men exempelvis är e-cigaretter 95% mindre skadliga än cigaretter. Självklart är det bättre för en rökare att byta från vanliga cigarretter till e-cigaretter eller vitt snus, även om det inte är riskfritt, säger dr Delon Human, en av rapportens författare.

Folkhälsovinster för individ och samhälle

I rapporten redogörs för hur andelen rökare i Sverige på 15 år gått från 15 procent till 5,6 procent av befolkningen. Folkhälsovinsterna är enorma. Bland annat har Sverige lägst andel tobaksrelaterade sjukdomar av alla EU-länder och 41 procent lägre förekomst av cancer än andra europeiska länder.

  • Sverige har en mycket framgångsrik tobaksstrategi som bör gå på export. Det skulle vara till enorm nytta för världen om fler länder gjorde som Sverige med åtgärder som minskar utbud och efterfrågan samtidigt som man exempelvis har differentierade skattesatser som ger rökare ekonomiska incitament att byta från

cigaretter till mindre skadliga alternativ, säger professor Karl Fagerström, en av rapportens författare.

Några av rapportens slutsatser och förslag för implementering i andra länder.

  1. Erkänn rökfria produkter som mindre skadliga och att de utgör en betydlig mindre risk än rökning. Uppmuntra rökare att byta från cigaretter till mindre skadliga alternativ.

  2. Ge faktabaserad information som skapar acceptans. Det är tydligt att det inte finns riskfria tobaksprodukter. Men exempelvis är e-cigaretter 95% mindre skadliga än cigaretter. Självklart är det bättre för en rökare att byta från vanliga cigarretter till e-cigaretter, även om det inte är riskfritt.

  3. Politiska beslut som gör rökfria alternativ mer tillgängliga än cigarretter. Till exempel differentierade skatter som ger rökare ekonomiska incitament att byta från cigaretter till mindre skadliga alternativ.

Om rapporten

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Health Diplomats, en internationell organisation som arbetar för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård, uppmuntra innovation och användning av skademinskning för att minimera den negativa effekten av tobak, alkohol, livsmedel och droger.

Hela rapporten finns här:

Om rapportens författare

Dr Anders Milton, tidigare bland annat ordförande för Svenska Läkarförbundet, Svenska Röda Korset och World Medical Association.

Prof. Karl Fagerström , docent och internationellt erkänd expert inom beroendeforskning och rökavvänjning.

Dr Delon Human, läkare specialiserad på globala folkhälsofrågor. Tidigare rådgivare om folkhälsofrågor till bland annat tre WHO-generaldirektörer och FN:s generalsekreterare.

*Det europeiska natverket for tobaksforebyggande arbete (ENSP) och Varldshalsoorganisationen (WHO) anser att lander ar officiellt "rokfria" nar mindre an 5 procent av den vuxna befolkningen roker tobak.

further reading